ثبت شركت ، ثبت برند 09129401482 ثبت شركت مهرآويد
 


ثبت شركت 
شركت، (به انگليسي: Company) يك انجمن يا بنگاه تجاري و يا يك شخص حقيقي يا حقوقي و يا تركيبي از هر دوي آنها است. بنا بر تعريف قانون مدني ايران، شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه.ولي اين تعريف در برگيرنده مشاعات نيز مي‌باشد. بنابر مفهومي كه از قانون تجارت استنباط مي‌شود، شركت، قراردادي است كه بر اساس آن اعضا يا شركا سود حاصل بطور كلي در قانون تجارت هفت گونه شركت تجاري وجود دارد.شركت‌ها در قوانين ايران شخصيت حقوقي دارند
سهام
سهم (مفرد سهام) اجزايي است، كه سرمايه هر شركت را تشكيل مي‌دهد. داشتن سهم، مالكيت مشاعي بر سرمايه ايجاد نمي‌كند، مگر در هنگام انحلال شركت
سهام‌دار
به اعضاي شركت، در شركت‌هاي سهامي و تعاوني، سهامدار گفته مي‌شود. اعضاي شركت، مالكين دارايي آن شناخته نمي‌شوند. بلكه صرفا به نسبت سهام خود، داراي حقوقي نسبت به شركت خواهند بود. سهام‌دار نسبت به شركت، حقوق و تعهداتي دارد. ميزان اين مسئوليت بسته به نوع شركت، متفاوت است
انواع شركت : 
شركت با مسئوليت محدود
شركت تضامني
شركت مختلط غير سهامي
شركت مختلط سهامي
شركت نسبي
شركت تعاوني توليد و مصرف
ثبت شركت تضامني
شركت تضامني (به انگليسي: general partnership) شركتي است كه تحت اسم مخصوصي براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي‌شود و اگر دارايي شركت براي تاديه تمام قروض شركت كافي نباشد ٬هر يك از شركا مسئول پرداخت تمام قروض مي‌باشند. در صورتي كه نام برخي مالكان شركت و در نام شركت آمده باشد، شركت تضامني محسوب مي‌شود.شركت تضامني ساده‌ترين نوع از شراكت بر پايه كامن لا( كه به نظام رويهٔ قضايي و سابقهٔ قضايي هم معروف است) است، كه براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر، تشكيل مي‌شود و در آن شركاء فعاليت‌هاي مستمر و مستقل كارآفريني را تحت نام يك شركت اجرا مي‌كنند. بنيانگذاران در قبال كليه بدهي‌هاي شركت، شخصاً مسئوليت دارند
از نظر تاريخي اين نوع شركت سابقه طولاني دارد و به حقوق دوران روم باستان برمي‌گردد و بويژه در قرون وسطي به شكل فعلي آن در اروپا رواج يافته است. در حال حاضر شركت تضامني كه تقريباً در نظام حقوقي همه كشورها وجود دارد، بسيار مورد استفاده است. در حالي كه خطر تاسيس آن براي شركا، به سبب مسئوليت نامحدودي كه در قبال طلبكاران شركت دارند بر كسي پوشيده نيست. در واقع علت اين وضعيت فايده عملي اين شركت براي كساني است كه به يكديگر اعتماد كامل دارند و سرمايه زيادي نيز براي تشكيل شركت ندارند. مانند پدري كه مي‌خواهد با فرزند يا فرزندانش شريك شود، برادران و خواهراني كه پس از فوت پدر مي‌خواهند تجارت‌خانه او را اداره كنند، يا دوستاني كه به يكديگر اعتماد كامل دارند
شركت تضامني در فرانسه و كشورهايي كه سيستم حقوقي اين كشور را اقتباس كرده‌اند، از جمله ايران، داراي شخصيت حقوقي است در حالي كه در كشورهاي آنگلوساكسون شخصيت حقوقي ندارد. در حقوق ايران شركت تضامني داراي شخصيت حقوقي مستقل است و دارايي آن از دارايي شركا جداست و ممكن است ورشكسته اعلام گردد زيرا تاجر تلقي مي‌شود .در صورت ورشكستگي شركت، طلبكاران نسبت به دارايي شركت بر طلبكاران خود شركا ارجحيت دارند. شخصيت حقوقي شركت تا آنجا از شخصيت شركا جداست كه ورشكستگي شركت با ورشكستگي شركا و بلعكس پيوستگي نداشته باشد. نتيجه اين استقلال شخصيت اين است كه تابعيت شركت از تابعيت شركا جداست هرچند كه كنترل شركت بر اين نوع شركت از شركت‌هاي ديگر بيشتر است به همين دليل حتي ممكن است بيشتر يا تمام شركا يك شركت تضامني خارجي باشند و با اين حال شركت ايراني تلقي شود. مثل موردي كه چند خارجي مقيم ايران با داشتن حق كار و تجارت يك شركت تضامني تشكيل مي‌دهند كه مطابق مقررات قانون ثبت شركت‌ها و قانون تجارت ايراني است
شركت سهامي خاص
شركت سهامي خاص (به انگليسي: Private Joint Stock) نوعي شركت سهامي است كه سهام آن قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نيست ولي توسط مردم به راحتي قابل معامله است. هنگام تشكيل چنين شركتي بايد تمام سرمايه آن در موقع تأسيس توسط مؤسسان تأمين و بخشي از سرمايه در بانك سپرده‌گذاري شده باشد
در شركت‌هاي سهامي خاص، همانند شركت با مسئوليت محدود و بر خلاف شركت تضامني، مسئوليت هر يك از سهامداران در مورد بدهي‌هاي شركت محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري شده در شركت است و در صورت عدم كفايت مجبور نيستد اموال شخصي خود را در اين راه مصرف نمايند
در ايران تفاوت شركت‌هاي سهامي خاص با شركت با مسئوليت محدود اين است كه شركت با حداقل سه نفر سهامدار قابل تشكيل است و سهام نيز بدون نياز به ثبت در دفتر اسناد رسمي قابل نقل و انتقال هستند و در شركت مسئوليت محدود سرمايه به صورت اعلامي مي‌باشد و هر چقدر كه اعلام شود احتياجي به واريز به حساب شركت ندارد ولي در شركت سهامي خاص الزاماً ۳۵٪ مبلغ اعلامي مي‌بايست به صورت نقد به حساب شركت واريز گردد و ۶۵٪ در تعهد مابقي ظرف ۵ سال تاديه گردد
شركت سهامي خاص شركتي است كه تمام سرمايه آن در موقع تأسيس منحصراً بوسيله مؤسسين تأمين مي‌گردد
شركت تعاوني
شركت تعاوني(Co-operative) مشاركتي است كه عده‌اي از افرادي كه هم‌صنف يا تناسبي مشابه دارند مثلاً همسايه، دوست، خويشاوند يا همشهري هستند براي دستيابي به منافع مشترك گردهم مي‌آيند و در حقيقت بهم كمك مي‌كنند و براي تهيه مسكن يا خريد مايحتاج يا كسب اعتبار و وام تعاوني درست مي‌كنند، سرمايه معيني را درميان مي‌گذارند و دسته‌جمعي مشكل را حل مينمايند. در واقع اعضاي شركت در كنار يكديگر، جمعيتي كوچك را پديد مي‌آورند كه بعنوان مثال در تهيه كالاهاي مورد نياز اعضا، با جمع‌آوري پول جزئي كه هر عضو مي‌پردازد كالاي مورد احتياج اعضا را از دست اول خريداري و به همان قيمت تمام شده يا سود خيلي جزئي به اعضا مي‌فروشد و به اين طريق واسطه‌هاي غير ضروري در كسب و تجارت و صاحبان اين گونه مشاغل كاذب حذف مي‌گردند
در شركت تعاوني ممكن است اعضا داراي سرمايه و سهم يكسان از سود نداشته باشند اما هرعضو بدون توجه به درصد سهامش، يك راي دارد و نسبت سهام به راي وجود ندارد. درواقع تعاوني، متكي به اعضاء است نه به سرمايه
انواع شركت تعاوني از لحاظ نوع فعاليت
شركت تعاوني توليدي: شركتي است كه به منظور اشتغال در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش و صيد ماهي، شيلات، صنعت، معدن، عمران شهري، روستائي، عشايري و نظاير اينها فعاليت مي‌نمايد و مجموعاًَ يك واحد توليدي را در آن اداره مي‌نمايند
شركت تعاوني توزيعي: شركتي است كه در امور مربوط به تهيه و توزيع كالا، مسكن، خدمات و ساير نيازمنديهاي اعضاء فعاليت مي‌نمايد. آن دسته از شركتهاي تعاوني كه فعاليت آنان تواماًَ توليدي و توزيعي باشد را شركت تعاوني توليدي و توزيعي نامند
شركت‌هاي تعاوني توليدي مانند دامداران،كشاورزان، پرورش دهندگان زنبور عسل يا صاحبان صنايع و هر گروهي ديگر كه در رده توليدي نام برده شده‌اند، در صورت تشكيل تعاوني براي تامين نيازهاي خود از نوع تعاونيهاي توزيعي (تامين كننده نيازتوليد كنندگان) محسوب مي‌شوند
انواع شركت تعاوني از لحاظ نوع عضويت
۱ - شركت تعاوني عام: شركتي است كه عضويت در آن براي همه آزاد مي‌باشد، تعداد اعضاء در اين تعاونيها حداقل ۵۰۰ نفر و براساس نوع تعاوني كه وزارت تعاون تعيين كرده مشخص مي‌شود
۲ - شركت تعاوني خاص : شركتي است كه عضويت درآن براي گروهي خاص مانند كارگران، دانشجويان، كشاورزان، زنان، پزشكان، وكلاي دادگستري، اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظاير اينها با رعايت شرايط آزاد تعيين مي‌شود

موسسه ثبت شركت مهرآويد آماده ارئه خدمات ثبتي ، ثبت شركت و ثبت برند ،اخذ كارت بازرگاني ،اخذ جواز تاسيس ،ثبت صورتجلسه تغييرات شركتها ،ثبت لوگو ،طراحي لوگو ،ثبت علامت تجاري ،ثبت نام تجاري ،انحلال شركت ،تغيير آدرس شركت ،تغيير نام شركت ،افزايش سرمايه شركت و ..... به هموطنان گرامي مي باشد

شماره هاي تماس با موسسه ثبت شركت مهرآويد  09129401482--09129401481--02632553052ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۷ دى ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
نظرات (0)

موسسه حقوقي ثبتي مهرآويد

با توجه به مشكلات فروان در عرصه اقتصادي در جوامع امروزي ،مشكلات مالي و چك يكي از مهمترين عوامل افزايش زندانيان در زندانها مي باشد.لذا در نظر داشته باشيد مشاوره با وكيل چك كه كار تخصصي آن چك و امور مربوط به آن باشد ميتواند كمك فرواني به شما در جهت آسودگي خاطر و نيز اجراي درست پرونده مالي داشته باشد.قوانين مربوط به چك به صورت عاميانه در ميان مردم رواج پيدا كرده است اما به درستي و كامل انتشار پيدا نكرده و تنها وكيل چك كه آگاهي كامل از قوانين آن دارد ميتواند دردفاع از شما به نحوه احسن عمل نمايد.موسسه حقوقي مهرآويد با دارا بودن وكلاي تراز اول كشور مفتخر است با تمام توان و در راستاي ارئه خدمات حقوقي و ثبتي در سراسر ايران اعم از وكيل چك ،وكيل طلاق ،وكيل طلاق توافقي ،وكيل ملكي ،وكيل ثبتي ،وكيل وصول مطالبات ،وكيل مهاجرت ،وكيل خانواده .... در خدمت هموطنان گرامي باشد

موسسه حقوقي ثبتي مهرآويد داراي وكلاي پايه يك دادگستري خانم و آقا در سراسر ايران مي باشد و هر يك از وكلا با توجه به زمينه كاري خود و تخصص خود اقدام به ارئه مشاوره و در صورت نياز بعد از عقد قرار داد اقدام به اقامه دعوا نموده

وكلاي خانواده و وكيل چك در كرج و وكيل طلاق توافقي در كرج به صورت آنلاين و شبانه روزي آماده پاسخگويي به شما بزرگوارن مي باشد

موسسه حقوقي ثبتي مهرآويد قصد دارد با توجه به امكانات و نيز توانايي هاي كه در پرسنل خود دارد سيستم مشاوره آنلاين و شبكه اي را راه اندازي نموده كه شما عزيزان بتوانيد در هر زمان كه نياز داشتيد در مورد مسائل حقوقي در زمينه هاي چك،طلاق ،مهاجرت ،و وكيل ملكي مشاوره حقوقي دريافت نماييد بصورت آنلاين و 24 ساعته آماده ارئه خدمات باشد

موسسه حقوقي مهرآويد در نظر دارد جهت گسترش دفاتر خود و نيز آماده سازي بستر كار براي جوانان و دانشجويان و فارغ تحصيلان رشته حقوق اقدام به جذب كارشناس حقوق نموده و لذا از عزيزاني كه تمايل كار در اين زمينه را دارند در جهتاستخدام در موسسه حقوقي مهرآويد تقاضا ميشود به سايت موسسه مراجعه و از طريق لينك ارسال مدارك نموده تا پس از تاييد و مشورت جهت آموزش در مورد امور ثبتي و حقوقي فراخوانده شده و مشغول به كار شوند 

وكيل چك
امروزه بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چك انجام مي‌شود و بخاطر مشكلاتي كه نقدينگي در گردش براي افراد جامعه فراهم مي‌آيد سعي وافر دولتها براين قرار گرفته كه از چك ابزاري بسازند كه جايگزين پول و نقدينگي باشد و به آن چنان اعتبار و اهميتي بدهند كه افراد اجتماع به راحتي آنرا در روابط مالي خود بكار گيرند. حقيقت امر آن است كه نقش اقتصادي چك بسيار سرنوشت ساز و خطير مي‌باشد. زيرا اين تأسيس حقوقي كاركردهاي خاصي را بر عهده گرفته است


اركان چك عبارتند از: صادركننده، محال عليه يا بانك، دستور پرداخت وجه، دريافت كننده

انواع چك
چك عادي: چكي است كه دارنده حسابجاري چك را بر عهده حساب خود صادر مي‌كند، گيرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده يا حامل چك بوده و يا اينكه چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چك عادي، تضمين و پشتوانه‌اي جز اعتبار شخص صادر كننده ندارد


چك تأييد شده: چكي است كه از طرف صاحب حساب جاري در بانك بعهده بانك صادر مي‌گردد و بانك تأييد مي‌كند كه در حساب جاري صادر كننده به ميزان مندرج در چك محل (به صورت وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده يا ركس) وجود دارد. بانك پس از تأييد مطلب مذكور، وجه را در حساب صادر كننده مسدود مي‌كند و سپس آنرا فقط به آورنده چك تأييد شده مي‌پردازد اين چك اعتبار بيشتري نسبت به عادي دارد. اين نوع چك در فرانسه و آمريكا رواج دارد. در اين كشورها چك بصورت كارت چك يا كارت تضمين چك وجود دارد


چك تضمين شده: چكي است كه بنا به تقاضاي مشتري توسط بانك صادر مي‌شود و پرداخت آن از طرف بانك تعهد و تضمين مي‌شود. بانكها بنا به تقاضاي مشترياني كه حتي داراي حساب جاري هم نباشند مبادرت به صدور چك تضميني مي‌نمايند. اين چك بنام چك رمزدار معروف است


چك مسافرتي: چكي است كه از طرف بانك صادر مي‌شود و وجه آنرا در هر يك از شعب بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن قابل پرداخت است. تمامي بانكها امكان صدور چك تضميني و مسافرتي را دارند


با عنايت به عرف بانكداري علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحي قانون صدور چك در سال ۱۳۷۲ قيد شده صدور چك به روشهاي زير نيز منع قانوني نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علي‌الاصول بانكها وظيفه دارند به بهترين وجه ممكن و با بيشترين ضريب ايمني وجوه چكها را جابجا و كارسازي نمايند و برخي از اين روشهاي فوق مورد عمل بانكهاي ايران نيز مي‌باشند


چك بسته: چك بسته همان چك عادي است كه دارنده يا صادر كننده دو خط مورب روي آن مي‌كشد كه به معني آن است كه فقط توسط بانك طرف حساب به بانك ديگري كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت مي‌گردد. اين چك در كنواسيون ژنو در مواد ۳۷ و ۳۸ تعريف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد


چك بسته عام: در صورتي است كه هيچگونه مطلبي ميان دوخط وجود نداشته باشد


چك بسته خاص: در صورتي است كه نام بانكدار مشخص بين دو خط موصوف قيد شده باشد. اين قبيل چك از لحاظ جلوگيري از سرقت، جعل، سوء استفاده مفيد است


چك بانكي: چكي است كه از طرف بانك بر روي خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمين شده باشدچنين چكي مانند اسكناس است و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي مي‌گردد و در اكثر قوانين جزايي و حقوق كيفري ايران اين چك در حكم اسكناس آورده شده است


چك پستي: در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكي صادر مي‌شود و در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شود كه شخصاً بتوانند در كليه شعب پستخانه داخلي براي دريافت و پرداخت از آن استفاده نمايند چك مزبور ممكن است در وجه حامل يا به حواله كرد باشد


چك صندوقي: اين نوع چك كه معمولاً بانكها در پرداختهاي نقدي خود از آن استفاده مي‌كنند چكي است كه بانك بر روي خود كشيده و به رسيد صندوقدار يا يكي از مقامات بانك امضاء مي‌شود و در همان بانك كارسازي مي‌شود


حواله‌هاي بانكي: معمولاً بانكها مقاديري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگاهداري مي‌كنند، حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانك ديگر كه نزد او اعتبار دارد صادر مي‌نمايد


چك وعده دار: چكي است كه مثلاً در اول فروردين ۱۳۸۴ صادر لكن تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت ۸۴ مي باشد چنين چكي در واقع يك حواله يكماهه است بديهي است كه دارنده مي‌تواند از قبول آن خودداري نمايد چون به مبلغ چك در روز صدور نياز دارد
چك نقل به حساب يا چك تهاتر يا چك رسيده: معمولاً صادر كننده چك، بر روي آن كلمه پرداخت در حساب را مي‌نويسد تا چك فقط از طريق نقل به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنين چكي باعث صرفه جويي در استفاده از اسكناس مي‌شود و در اين امر در حساب صادر كننده پول بلوكه مي‌شود، اين نوع چك از نظر امنيت بسيار عالي است
چك مشروط: چكي است كه در آن هر قيد و شرطي ذكر شده باشد و بانكها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمايند


چك تضميني: عبارت است از چكي است كه صادر كننده در متن آن قيد نمايد بابت تضمين معامله، پرداخت يا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است


چك سفيد امضاء: چكي است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است، در ذيل چك منقوش و از قيد هر امر ديگري خودداري و دارنده اختيار دارد هر مبلغ يا تاريخي را و هر نوع دريافت كننده‌اي (به نام حامل) را در آن شخصاً مرقوم نمايد، با توجه به مراتب فوق به مدت ۱۰ سال طبق تصميم قانونگذار از سال ۷۲ تا ۸۲ برخي از چكها از ديد قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن بدليل عدم رعايت ممنوعيت قانوني به مجازات مربوطه محكوم مي‌گرديدند و اما در حال حاضر پاره‌اي از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعي و بانكي توسط دولتها رواج بيش باشد


شرايط تحقق كيفري چك
اگر صادر كننده در حساب بانكي خود معادل وجه چك موجودي نقدي يا اعتبار بانكي قابل استفاده نداشته باشد
اگر صادر كننده بعد از صدور چك وجهي را كه به اعتبار آن چك صادر كرده از بانك خارج كند، مثلاً دو چك صادر ولي براي يك چك وجه داشته باشد
اگر صادر كننده بعد از صدور چك به بانك محال عليه دستور عدم پرداخت بدهد
اگر چك را به نحوي تنظيم كند كه بانك از پرداخت آن خودداري كند مانند خط خوردگي در متن بدون تصحيح، اختلاف در نمونه امضاء بانكي يا امضاء چك اختلاف در رقوم چك از نظر حروف و رقم يا هر امر ديگري در چك كه اين اقدامات مسئوليت كيفري صادر كننده را در پي دارد
هركس با علم به بسته بودن حساب جاري مبادرت به صدور چك نمايد. هرچند اين عمل في نفسه در چارچوب مقررات كلاهبرداري قابل طرح است ولي قانون ارفاقاً طبق ماده ۱۰ جرم بلامحل بودن به آن را اعطاء نموده است
صدور چك بعنوان تضمين، وعده دار، مشروط، تأمين اعتبار، سفيد امضاء كه كلاً طبق ماه ۱۳ ق چك قابل تعقيب كيفري شده بود و ازسال ۷۲ قانون اين قبيل چكها را از حالت غير كيفري به كيفري تبديل شدند است. لكن دوباره در سال ۸۲ به حالت سابق اعاده گرديد
شرايط منع تعقيب كيفري چك
در صورت اعلام گذشت شاكي يا مدعي خصوصي پرونده مختومه مي‌شود
در صورت پرداخت وجه چك به شاكي خصوصي پرونده مختومه مي‌شود
در صورت فوت، جنون، حجر، ورشكستگي صادر كننده طبق ماده ۶ ق آ. د. ك جديد پرونده مختومه مي‌شود
در صورت صدور فرمان عفو بخش كيفري حكم اجرا نمي‌شود
در صورت انقضاي مهلت شش ماه از تاريخ صدور و عدم اخذ گواهينامه عدم پرداخت طبق ماده ۱۱ قانون صدور چك مختومه مي‌شود
در صورت انقضاي مهلت شش ماه از اخذ گواهينامه عدم پرداخت و عدم طرح شكايت طبق ماه ۱۱ قانون صدور چك مختومه مي‌شود
در صورت صدور رأي برائت در دعوي خيانت در امانت در اخذ چك طبق ماده ۵ قانون صدور چك مختومه مي‌شود
در صورت اثبات اخذ چك به روش سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت طبق ماده ۱۴ قانون صدور چك مختومه مي‌شود
با نسخ قانون مجازات پرونده صرفاً از جهت كيفري مختومه مي‌شود
هنگام مرور زمان در مجازاتهاي قانوني پرونده صرفاً از جهت كيفري مختومه مي‌شود
در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد
هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد
چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي‌است
هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي‌بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است
در صورتي كه ثابت گردد چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدورچك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد
طرز وصول چك از طريق حقوقي
دارنده چك بايد با مراحعه به بانك محال عليه در سررسيد چك يا چك مشروط، يا چك تضميني يا وعده دار مبادرت به اخذ گواهينامه عدم پرداخت نمايد
دارنده بايستي با تهيه رونوشت تصوير چك در دو نسخه و در صورتيكه ظهرنويس وجود داشته باشد به تعداد ظهرنويسها بعلاوه يك نسخه اضافي براي دادگاه، همچنين رونوشت گواهينامه عدم پرداخت، نسبت به تحرير و امضاء فرم دادخواست مبادرت نمايد
پس از تحريردادخواست آنرا بصورت پرونده به دايره تمبر ارائه و به نسبت مبلغ مندرج در چك ۵/۱٪ وجه چك را تا مبلغ ده ميليون ريال و مازاد ۲٪ وجه چك تمبر الصاق نمايد
با تحويل آن به مقام ارجاع شعبه رسيدگي كننده مشخص و پس از تحويل به شعبه و ثبت آن تاريخ رسيدگي توسط شعبه معلوم و براي طرفين روز معيني تعيين و بوسيله دفتر دادگاه احضار مي‌شوند
مي‌توان براي چك مطالبه تأمين خواسته نمود كه بلافاصله حكم توقيف اموال صادر و براي اجرا به دايره اجراي احكام ارسال مي‌شود و اموال صادر كننده در صورت وجود توقيف و نزد يكنفر امين به امانت گذارده مي‌شوند
دادگاه پس از بررسي امر و در صورت عدم مغايرت امضاء يا عدم ادعاي جعل و اثبات امضاء صادر كننده توسط كارشناس حكم لازم را صادر و در صورت عدم تجديد نظر خواهي و يا تأييد حكم بدوي حكم اجرا مي‌شود
علي‌الاصول زمان رسيدگي به دعاوي حقوقي طولاني است
در صورت قطعيت رأي و عدم اجرا اموال وفق ماده ۲ قانون نحوه محكوميتهاي مالي سال ۷۷ محكوم عليه زنداني مي‌شود و در صورت اثبات اعسار يا تقسيط آن از زندان آزاد مي‌شود و حداكثر تا مدت پنج سال محكوم عليه قابل بازداشت مي‌باشد
با تشكيل شوراهاي حل اختلاف هر چند سقف قانوني رسيدگي به دعاوي مالي اين شوراها تا مبلغ يك ميليون تومان مي‌باشد ولي محاكم براي صلح و سازش تمامي چكها را ابتدائاً به شوراهاي مذكور ارجاع تا موجبات سازش طرفين را فراهم سازند
در صورت عدم حصول سازش توسط شوراها پرونده براي رسيدگي ماهوي به دادگستري اعاده مي‌گردد
شرايط وصول چك از طريق اداره ثبت اسناد و املاك
دارنده چك بايد آنرا در سررسيد معين به بانك ارائه نمايد
در صورت عدم كارسازي بنا به درخواست صادر كننده گواهينامه عدم پرداخت دريافت نمايد
پس از مراجعه به اداره ثبت فرم مخصوص صدور برگ اجرايي را تكميل و به ثبت ارائه نمايد
پس از وصول فرم و ارجاع مدير ثبت به واحد مراتب بدهي به بدهكار ابلاغ مي‌گردد و مهلتي معادل ۱۰ روز به وي داده مي‌شود اين اخطار به وسيله مأمور اجراي ثبت انجام مي‌گردد
پس از انقضاي مهلت و در صورت عدم پرداخت وجه چك دارنده بايد با مراجعه و اجراي ثبت نسبت به معرفي اموال منقول – غيرمنقول – حسابهاي ديگر بانكي (پس انداز – جاري – سپرده) يا اموال نزد اشخاص ثالث اقدام نمايد
در صورت وجود اموال عادي بايد در تصرف بدهكار باشد كه قابل توقيف باشد و در صورت وجود اموال غير منقول ثبتي از طريق نامه اجرا به دفتر املاك مال غير منقول بازداشت مي‌گردد
در صورت وجود مال نزد اشخاص ثالث بوي تذكر داده مي‌شود كه مال را به مالك مسترد نداشته به مأمور اجرا تسليم نمايد
در صورت وجود وجه نقد نزد بانكها بايستي بوسيله بانك مراتب توقيف حساب به اجرا ابلاغ گردد
در صورت وجود اموال نزد ثالث بوسيله مأمور اجرا با حضور نماينده دادستان مال توقيف مي‌شود
عمليات اجرايي با توقيف مال بوسيله حراج يا مزايده اموال توقيفي ادامه يافته و در صورت عدم توافق طرفين مال توفيقي ارزيابي و به بالاترين قيمت بوسيله حراج حضوري يا مزايده كتبي به فروش مي‌رسد
از بدهكار علاوه بر پرداخت وجه چك مبلغي بعنوان نيم عشر (۵٪) اجرايي وصول مي‌شود
در صورت توافق طرفين در اثناي عمليات اجرايي حق‌الاجراي ۵٪ في‌مابين طرفين با مناصفه تنصيف مي‌شود
در حين عمليات اجرايي امكان شكايت از نحوه اجراي مأمورين ثبتي بوسيله اعتراض به مدير ثبت و هيأت نظارت ثبت استان وجود دارد
امكان توقيف عمليات اجرايي و ابطال آن موضوع قانون مقررات اصلاحي قانون ثبت سال ۱۳۲۲ وجود دارد

موسسه حقوقي مهرآويد با توجه به دارا بودن كارشناسان و وكلاي تراز اول در سطح استان تهران و استان البرز در راستاي كمك به هموطنان گرامي و نيز ارتقا سطح آگاهي مردم نسبت به چك و امور مربوط به آن مقلاتي در اين زمينه منتشر كرده تا بتواند كمكي در نشان دادن قانون چك به شما عزيزيان ارئه دهد

شماره هاي تماس با وكلاي موسسه حقوقي مهرآويد 09129401481--091294101482--02632553052ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۵ دى ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
نظرات (0)

مراحل ثبت شركت سهامي خاص

مدارك مورد نياز براي ثبت شركت سهامي خاص دركرج است عبارتند از دو نسخه از اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه مجمع مؤسسين و هيئت مديره، گواهي بانكي مبني بر پرداخت حداقل سي و پنج درصد سرمايه نقدي شركت ، فتوكپي برابر با اصل شناسنامه و كارت ملي سهامداران و بازرسين، و البته در صورت نياز مجوز هاي لازم. كليه مدارك فوق توسط سامانه ثبت شركت ها تهيه و تنظيم مي گردد

اگر در موارد فوق كارشناس در اداره ثبت شركتها دركرج ايراد و اشكالي نيابد پيش نويس آگهي ثبت شركت يا موسسه تهيه مي گردد و در سايت ثبت شركت قابل رويت است. پس از تاييد متقاضي ثبت شركت و مسئولين اداره ثبت شركت هاي محل در همان روز مراجعه آگهي تاسيس تحويل متقاضي مي گردد. پرداخت حق الثبت و هزينه تعيين نام به عهده متقاضي است كه در ذيل اوراق مبلغ آن قيد گرديده است

پس از رويت فيش هاي واريزي تقريبا مراحل ثبت شركت سهامي خاص به اتمام رسيده است و تنها ممهور نمودن اوراق ثبتي و امضاي ذيل دفاتر ثبتي توسط متقاضي مي ماند. به واحد حسابداري اداره ثبت شركتهامراجعه و واحد مربوطه پس از رويت فيش پرداختي نسبت به ممهور نمودن ذيل اظهار نامه اقدام مي نمايد . يك نسخه از كليه مدارك در پرونده ثبتي در بايگاني ضبط و نگهداري خواهد شد و نسخه ي ديگر را ممهور به مهر اداره تحويل متقاضي ثبت شركت ميشود

قبل از اقدام به شروع مراحل ثبت شركت سهامي خاص جمع آوري مدارك ذيل الزامي است

1ـ طبق ماده 3 لايحه اصلاحي قانون تجارت حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص بايد سه نفر باشند
2ـ بر اساس ماده 5 لايحه اصلاحي قانون تجارت حداقل سرمايه اوليه نقدي در شركت هاي سهامي خاص يك ميليون ريال است
3ـ شركت سهامي خاص نياز به يك بازرس اصلي و يكي علي البدل دارد
4ـ وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه متشكل از 1 رئيس و 2 ناظر و 1 منشي از بين سهامداران هستند
5- سمت بازرسين هر يكسال يكبار و سمت مديران شركت اعم از مديرعامل رئيس هيات مديره نايب رئيس و اعضاي دوسال يكبار تمديد يا تغيير مي كنند
دركرج در موسسه ثبت شركت مهرآويد مراحل ثبت شركت سهامي خاصبه صورت وي آي پي صورت مي گيرد تا سهامداران با كمترين دغدغه امور ثبتي خويش را دنبال نمايند

مراحل ثبت شركت در كرج


خواستار اين هستيم كه توجه شما را به خواندن مطالب و مقالاتي جذب نماييم كه آگاهتان نمايد. در اين متن كه عنوان آن مراحل ثبت شركت در كرج است مي خواهيم آنچه كه به هدفي نهايي شما را نزديك مي كند ارائه دهيم. بدون ترديد تا كنون كه اين مطلب را مطالعه مي كنيد متون زيادي را همچون ثبت شركت در كرج  يا چگونگي ثبت شركت را خوانده ايد اما در اين قسمت به صورت عملي يك ثبت را تجربه خواهيد كرد. اكثر متقاضياني كه به دنبال يك مجوز يا مدركي هستند كه با آن بتوانند خيلي از موارد در ذهنشان را به عمل نزديك كنند اين دغدغه را دارند كه به كجا مراجعه كنند و از چه شخص يا موسسه اي كمك بگيرند. حتي اگر يك مشاوره ساده با كارشناسي خبره داشته باشيد خيلي از مشكلات پيش رويتان خودكار حذف ميشود و مي توانيد مراحل ثبت شركت در كرج را به تنهايي انجام دهيد و فرا خواهيد گرفت كه در شروع هر كاري بايستي به كاردان آن و مشاوران كارشناسان و طراحان آن فن و حرفه رجوع كنيد. حتي خيلي ها در زمينه ثبت تغييرات و صورتجلسه هاي شركتيا موسسه خويش عاجز هستند. اينكه در اينجا به شهر كرج و استان البرز اشاره شده معني اش اين نيست كه فقط در مناطق فوق الذكر فعاليت داريم. خدمات ثبت شركت مهرآويدبه طور مثال ثبت شركت در نظرآبادهشتگرد اشتهارد و ديگر شهر هاي استان البرز و حتي در كل شهرهاي كشور صورت مي گيرد. براي ارتباط با موسسه حقوقي ما كافيست به گزينه آن در منو رفته و سوالات خود را از مسئول مربوطه بپرسيد

هزينه ثبت شركت در كرج

هزينه ثبت شركت در كرج
اكثريت قريب به اتفاق متقاضيان ثبت شركت به دنبال اين مسئله هستند كه هزينه ثبت شركت در كرج را به طور كلي و يكجا محاسبه نمايند. البته اين باور يك انتظار بعيد و دور از ذهن است كه هر شركتي كه ثبت مي گردد يك هزينه ثابت دارد و هيچ كدام از آنها از لحاظ هزينه اي با هم تفاوتي ندارند. بايد با اين قضيه كنار بيايم كه تفاوت در هزينه ها و قيمت ها تا حدودي منطقي ميباشد اما از يك حدي كه بگذرد بايد به ليست هزينهثبت شركت در كرجيا تهران آنها شك كرد. حال در اين مقاله برآن هستيم كه براي شما متقاضي گرامي شفاف سازي كنيم و در مراحلي كه كار حقوقي شما و اوراق شركتتان را مهيا ميسازيم كوچكترين اشتباهي رخ ندهد كه براي كارفرماي قرارداد كه كار را به كارگزاري همچون ما سپرده از كار ما و روند اجرايي ثبتي شركتش نا رضايتي داشته باشد. براي بررسي هاي بيشتر در خصوص اين مهم كه آيا بايستي هزينه زيادي براي ثبت شركت خرج كنيد؟ در پاسخ اين پرسش بايد اين مورد را به عرضتان برسانم كه خير. هزينه ثبت شركت با مسئوليت محدود و يا شركت سهامي خاص ، تعاوني موسسه غير تجاري موسسات سمن آموزشي فرهنگي و هنري تبليغاتي با هم فرق ميكنند و خيلي جزئيات دارد كه بايد بررسي گردد. بطور مثال مقدار موضوع فعاليت هزينه هاي ابطال تمبر تعيين نام شركت ها حق الوكاله وكيل حق الزحمه موسسه ثبت شركت پست مدارك و اوراق شركت و حوزه ثبتي آنها بستگي دارد. بطور مثال موسسه و تعاوني ها در زمان ثبت از پرداخت حق تعيين نام كه چهار هزار تومان ميباشد معاف هستند


مشاوره ثبت شركت در كرج
براي انجام دادن كاري قبل از اينكه حتي فكري هم درباره اش بكنيد حداقل بايد با يك نفر كه در آن زمينه خبره است مشورت نماييد. بسته به نوع كاري كه قصد ورود به آن را داريد ميزان و مقدار مشاوره تفاوت دارد. هر امري در آغاز آن با مشكلات و پيچ و خم هايي همراه است كه امكان دارد كه يك كسب و كار نوپايي را تحت تاثير منفي خود قرار دهد. مشاورهثبت شركت در كرجيكي از خدمات نويني است كه در زمينه هاي حقوقي و ثبتي ميتواند شما را درباره كاري كه ميخواهيد شروع كنيد راهنمايي ميكند و سعي بيشتر موسسات و شركتهاي مشاور اين است كه به بازرگانان توليد كنندگان صنعتگران و افراد و اشخاصي كه در خدمت ملت و جامعه هستند را ياري دهد تا در عرصه فعاليت هاي اقتصادي كمترين اشتباه را انجام دهند و بتوانند مفيد واقع شوند تا در آينده حرفه اي و شغلي موفق باشند. البته اين صحبت ها و افكاري كه در ذهنتان هست را بايد پرورش دهيد و شايد يك فكر خام كه در ناخودآگاهتان رشد ميكند با مشورت با ديگران بهتر شود. در باره مشاوره ثبت شركت در كرج خيلي موثر است كه اين را بگوييم اگر با كسي فكرتان را در ميان بگذاريد احتمال دارد كه موفقيتي در پيش روي شما باشد


موسسه حقوقي در كرج
خيلي از مشتريان به محض اينكه عبارت موسسه حقوقي در كرج به گوششان ميخورد، خيلي سريع فكر ميكنند كه فقط براي امور حقوقي كيفري خانواده ملكي بايد به وكيل مراجعه نمايند و كارهاي كوچكتر و محدود تر را خودشان انجام دهند. اما كاملا بر عكس بايستي حتي كوچكترين تصميم و اتفاق در زندگي را بايد با كسي درميان گذاشت. حال اگر آن شخص يك مشاور و كارشناس در موسسه حقوقي در كرج باشد خيلي بهتر از آنست كه پس از حدوث اختلاف به مشاور يا وكيل در كرج مراجعه نمود. بدون شك ثبت شركت مهرآويد يكي از بهترين هاي موسسه حقوقي در كرج ميباشد كه در زمينه حقوقي و ثبتي و علي الخصوص ثبت شركت در كرج ثبت برند، ثبت علامت تجاري و ثبت شركتها فعاليت گسترده اي در سطح استان البرز به همشهريان ارائه ميدهد

09129401482--09129401481--02632553052  ادامه مطلب
  نوشته شده در تاريخ ۲ دى ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
  نظرات (0)

  وكيل در كرج

  وكيل ملكي وكيل املاك
  در اين بخش سعي ميكنيم پرتكرار ترين مبحث در زمينه ملكي را توضيح دهيم. اين بحث به اجاره و يكي از اقسام آن يعني اجاره به شرط تمليك است. در اين مورد قصد بيع است كه براي تضمين پرداخت ثمن بكار ميرود دو طرف عقد نميخواهند در صورت ورشكستگي مشتري مشكلي ايجاد گردد. مكانيزم آن همان ليزينگ است. براي تنظيم هر قرارداد ملكي با وكيل ملكي وكيل املاك مشورت كنيد
  انواع اجاره
  در كشورمان قالب اجاره ميباشد اما نتيجه بيع است. در محاسبه اجاره بها ثمن را محاسبه مي كنيم و ميزان ماه هاي پرداختي را جمع و ميزان مبلغ ماهيانه حساب ميشود. براي داشتن وكيل در كرج با مجموعه حقوقي مهرآويد تماس بگيريد. گاهي در ابتدا مبلغي پرداخت نميگردد و زماني تمام اقساط پرداخت گرديد مبيع انتقال داده مي شود و در برخي موارد زمان پرداخت آخرين قسط شخص قسط دهنده مالك مي شودمشاوره هاي حقوقي در زمينه وكيل ملك وكيل املاك را به موسسه مهر بسپاريد
  احكم اجاره
  قبل از اقدام براي خريد و فروش املاك و تنظيم سند با وكيل املاك در كرج مشاوره داشته باشيد. حال اين را بدانيد چنانچه اجاره بين خريدار و فروشنده يعني مشتري مستأجر و بايع موجر و منعقد گردد بدون دخالت بانك ها يا موسسات اعتباري ، اگر به شكل شرط، شرط نتيجه باشد بيع معلق ميباشد، حال اگر بانكي يا موسسه اي در آن ورود كند 1 مبايعه نامه ي عادي في مابين خريدار و فروشنده و 1 معامله ديگر في مابين خريدار و بانك. زيرا پول خريدار به اندازه نيست. مالكيت زماني قطعي ميشود كه كليه اقساط پرداخت گردد و معلق عليه محقق شود

  وكيل املاك در كرج

  در معاملات امروزي دلايل زيادي وجود دارد كه شما به عنوان خريدار يا فروشنده با مشكل حقوقي مواجه شويد و نياز به وكيل املاك در كرجباشيد. برخي بعد از خريد ملك شما توان پرداختم بقيه پول خريد ملك را نداريد و با خريدار دار مسئله مي شويد يا اينكه شما پول را پرداخت نموده ايد اما سازنده ملكي يا مالك قصد تحويل ملك مسكوني يا اداري يا تجاري را ندارد. يا بعضي اوقات پيش آمده است كه نيمه كاره يا ناقص به ملك را تحويل داده اند. در اكثر موارد بالا بدون داشتن مشاوره ملكي يا وكيل املاك در كرج نمي توانيد به حق ود برسيد

  موارد فوق الذكر را بايد با وكيل ملكي وكيل املاك در كرج در ميان بگذاريد تا با مشكلات جدي مواجه نشويد. با داشتن يك وكيل خوب در كرج دغدغه هاي فكري خود را كاهش دهيد. وكيل چك ، وكيل خانواده ، وكيل وصول مطالبات و ديگر ليست وكلاي كرج را در سايت وكيل مهر بيابيد

  الزام به تنظيم سند رسمي

  تنظيم سند رسمي را مي توان اولين اثر حقوقي يك قولنامه دانست. قولنامه يا تعهد فروش و مبايعه ‌نامه يا سند فروش كه هردوي آنها داراي يك تعهد و قول و قرار ميباشد. اين امر زماني اتفاق مي افتد كه فروشنده و خريدار قصد انجام معامله ‌اي را به صورت قطعي دارند اما هنوز مقدماتش فراهم نشده است. في مابين  قرارداد منعقد گرديده و هر دو طرف متعهد ميگردند كه معامله را با شرايطي معين و در مدتي معلوم انجام دهند

  تواففقات فوق الذكر مشمول ماده ۱۰ قانون مدني ميباشد. به شما توصيه مي گردد كه مشاوره با وكيل ملكي در كرج را فراموش نكنيد و سعي  نماييد در معاملات خويش با وكيل پايه يك دادگستري در كرج مشورت نماييد. براي الزام به تنظيم سند رسمي در كرج با اين مشاوره هاي حقوقي را در نظر داشته باشيد

  اين موضوع را بدانيد كه سند اثبات‌ كننده وقوع يك معامله و مالكيت آن باشد ولي قولنامه همچنين اثري نخواهد داشت. بدين معناست كه تا وقتي فروشنده در دفتر اسناد رسمي در كرج يا تهران يا هر جاي ديگر ملك را انتقال نداده است، خريدار نمي‌تواند ادعاي انجام معامله قطعي را داشته باشد و هيچ شخص ثالثي نمي‌ تواند به وقوع معامله بين طرفين استناد نمايد

  در حالت عادي، هر دو طرف در دفترخانه حضور پيدا مي كنند و اقدام به ثبت سند مالكيت مينمايند كه از مهم ترين آثار حقوقي قولنامه به شمار ميرود. در اين بين سوالي پيش مي آيد كه اگر هريك از طرفين از تعهدات خويش سر باز زنند چه مسئله اي پيش خواهد آمد؟ كاملا مشخص است كه در اين بين حكم دادگاه الزام به تنظيم سند مي باشد. به شما متعاملين گرامي توصيه مي شود با جستجوي وكيل در كرج مي توانيد در موسسه حقوقي مهرآويد وكلا خود را بيابيد

  وكيل چك وكيل وصول مطالبات در كرج

  قبل از انجام معاملات كلان پيشنهاد مي گردد كه حتما يك وكيل چك وكيل وصول مطالبات در كرج را براي مشاوره هاي حقوقي خود انتخاب  نماييد. نكاتي حقوقي درباره اصول نگارش چك را در پايين مطالعه نماييد

    مبلغ و تاريخ چك را مي بايد بطور كامل به صورت حروفي و عددي بنويسيد

   با چسب نواري شيشه اي بر روي مبلغ عددي، حروفي يا هردو را بپوشانيد و با شي روي آن خط بندازيد تا در صورت برداشته شدن چسب ، جوهر خودكار از روي چك جدا شود 

   به خاطر داشته باشيد كه در زمان نگارش چك هيچگاه خودكار يا روانويستان را تغيير ندهيد. چونكه كه جاعل بعدها خواهد توانست ادعا نمايد كه خودكار سومي نيز وجود داشته . گاها پيش آمده كه كلاهبرداران عمدا  يك خودكار كم رنگ يا تمام شده به شما مي دهند كه به سرعت جوهرش تمام مي شود تا شما مجبور به تغيير خودكار شويد. در صورت بروز مشكل با وكيل چك در كرج مشاوره اي حضوري داشته باشيد

   استفاده از خودكار شخص سوم يا طرف مقابل اشتباه متداول ديگري است . به هيچ وجه از خودكار طرفي كه چك را با وي ميدهيد استفاده نكنيد. احتمال اينكه از همان خودكار براي تغيير محتويات چك استفاده شود زياد استليست وكلاي كرج را از موسسات حقوقي معتبر بخواهيد

    چنانچه صدور چك هاي شما زياد است از خودكار يا روانويس يا قلمي منحصر به فرد و با رنگ خاصي استفاده نماييد. (رنگهاي آبي و مشكي به راحتي قابل جعل هستند 

    هيچگاه در صدور چك ، بخشي از متن يا محتويات چك را به طرف مقابل نسپاريد تا او بنويسد. براي مثال تاريخ عددي و حروفي را مينويسد و چك را براي نوشتن مبالغ و امضا به شما تحويل مي دهد. با جستجوي وكيل در كرج مي توانيد بهترين راه هاي حقوقي را بيابيد

   اگر چك صادر شده از طرف شما خط خوردگي ندارد يا مخدوش نشده است، مي بايد عبارت (بدون خط خوردگي) را درج نماييد و چنانچه توضيحات و خط خوردگي دارد بايد مقدار و مورد آنرا در ظهر چك كاملا توضيح دهيدوكيل پايه يك دادگستري در كرج را استخدام نماييد و در مواقع  ضروري مشكلات خود را حل نماييد

    در صورت وجود توافق يا قراردادي، بايد مبلغ، تاريخ و شماره يا شماره هاي چك در قرار داد قيد گردد و تصاوير چك ها ضميمه گردد. سعي نماييد قبل از انعقاد قراردادها با وكيل چك وكيل وصول مطالبات در كرج حتما صحبت هاي حقوقي را داشته باشيد

   بعضي از دسته چك ها دو امضا مي باشند يا بدون مهر ويا مهر و امضا فاقد اعتبار هستند (مثل شركت ها و موسسات) در نظر داشته باشيد اين مورد يكي از موارد كلاهبرداري و جعل ها مي باشد. براي جلوگيري از آن با موسسه حقوقي در كرج مشورت نماييد 

   فراموش نكنيد كه هيچگاه براي اصلاح يا تعويض،  چك را در اختيار ، صادر كننده آن قرار ندهيد. از لحاظ حقوقي در دست داشتن چك توسط صادركننده آن به معناي پرداخت آن دين ميباشد. از سايت وكيل در كرج ميتوانيد مطالب مفيد و جامع دريافت نماييد

   چنانچه تاريخ قيد شده در چك بعد از تاريخ قرارداد باشد چك شكل حقوقي دارد اما چنانچه تاريخ چك با تاريخ نوشتن قرارداد يا توافقنامه يا ... يكي باشد، مي توان به صورت كيفري پيگيري آنرا دنبال كرد

   تا جاييكه مي توانيد چك در وجه حامل صادر نكنيد و سعي نماييد در وجه اشخاص باشد تا هر شخصي نتواند ادعا نمايد كه چك مال وي است

    مطلب پاياني اينكه صدور چك سفيد امضا جرم است

  وكيل زن دركرج

  كلمه طلاق ريشه در زبان عربي دارد كه به معناي گره گشودن و رها كردن ميباشد. طلاق پاياني قانوني بر ازدواج و جدا شدن زوج و زوجه از همديگر است و در پي اين اتفاق حق و حقوق و تكاليفي قانوني و متقابل بين همسران وجود داشته از بين ميرود. امر طلاق بيشتر اوقات زماني اتفاق مي‌افتد كه صميميت رابطه زناشويي كمرنگ و يا از بين ‌رود و ميان زن و مرد ناسازگاري و تنش به وجود آيد  طلاق و فسخ ازدواج كاملا متفاوت هستند. فسخ ازدواج اين است كه ازدواجي كه صورت پذيرفته ابتدا باطل و بدون ‌اعتبار ميباشد. اجراي طلاق در كشورهاي مختلف شايد بتوان گفت كاملا متفاوت مي باشد. ولي در خيلي كشورها يك دادگاه يا مرجع رسمي حقوقي آنرا تاييد و ثبت نمايد. طلاق در دين مبين اسلام در اختيار زوج است اما زوجه هم ميتواند تحت شرايطي خاص شايد بتواند حق طلاق را به دست بياوردبنا بر دلايلي زوج يا زوجه مي توانند درخواست طلاق يا طلاق توافقي داشته باشند. براي افرادي كه ساكت استان البرز هستند و نياز به وكيل در كرج براي وكيل طلاق توافقي در كرج دارند و يا مي خواهند وكيل طلاق در كرج را داشته باشند ابتدا مطالب زير را با دقت مطالعه نمايند
  چنانچه زوج به مدت شش ماه به زن نفقه يا خرجي ندهد زن مي تواند تقاضاي طلاق نمايداگر مرد با زن بد رفتاري كند يا روابط آنها با مشكلاتي مواجه شود كه ادامه زندگي ميسر نباشدبيماري صعب علاج يا غير قابل درمان مرد كه باعث لطمه زدن به زن مي تواند دليل طلاق و داشتن وكيل خانواده در كرج باشدمجنون بودن يا ديوانگي مرد مي تواند دليلي ديگر باشدشرط پنجم قيد شده در سند ازدواج اشتغال مرد به كار غير قانوني كه آبرو و اعتبار زن را به خطر بياندازدمحكومت مرد به مدت پنج سال حبس و يا بيشتر يا مبلغي كه در اثر ناتواني پرداخت منجر به 60 ماه بازداشت مرد شوداعتياد مرد به مواد مخدر سنتي و صنعتي كه ادامه زندگي را براي زن دشوار سازدمحكوميت قطعي مرد در اثر ارتكاب به جرم و اجراي هر نوع مجازات حد و تعزيرعدم بچه دار شدن مرد پس از گذشت 5 سال به جهت عقيم بودن مردمفقود الاثر بودن مرد به مدت 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه حكم طلاق صادر ميشود

  شماره هاي تماس با موسسه حقوقي مهر

  09129401482--09129401481--02632553052   ادامه مطلب
  نوشته شده در تاريخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
  نظرات (0)

  موسسه ثبت شركت در كرج

  موسسه ثبت شركت در كرج به چند گروه تقسيم مي گردند. يكي از آنها كلا موسسات غير مجازي هستند كه كار را به وكيل نمي سپارند و شما را با مشكلاتي در مسير مواجه مي كنند. بخش بيشتري از موسسات حقوقي در كرج هستند كه به صورت مجاز و قانوني فعاليت خود را انجام مي دهند كه موضوع فعاليت اكثر آنها انجام امور حقوقي در كرج  و وكالت در كرج از طريق وكلاي داراي پروانه معتبر است كه مي توانند بيشتر فعاليتهاي مجاز مربوط به وكلا را براي شما عزيزان متقاضي فراهم آورند. كارشناسان و متخصصين همكار ما در موسسه حقوقي ثبت شركت مهرآويددركرجشرايطي مناسب را فراهم نموده اند تا مديران شركتها در كرج و موسسات غير تجاري در كرج و ديگر فعالان كسب و كار با خيالي آسوده به ادامه را توسعه اقتصادي خويش برسند.

  موسسه حقوقي در كرج
  بيشتر افرادي كه به دلايل مختلف توانايي حضور در مكان ها ادارات محاكم و هر مكاني كه حضورشان لازم است را ندارند از يك وكيل در كرج كمك مي گيرند تا كارشان را به سرانجام برساند. موسسه حقوقي در كرج يكي از مجموعه هايي مي باشد كه با استفاده از آن مي تواند شخصي را به عنوان جايگزين خود به اماكن فوق بفرستيد. اولويت اول در موضوع فعاليت اينگونه است كه انجام كليه امور حقوقي از طريق وكلاي داراي پروانه معتبر مي باشد. فعاليت هاي يك موسسه حقوقي در كرج بطور مثال امور حقوقي در كرج و دعاوي شامل
  وكيل ملكي در كرجيا در امور ثبتي در كرجثبت طرح صنعتي در كرج را به عنوان فعاليت مجاز در موسسات حقوقي در كرج انجام مي گيرد. در هر مجموعه حقوقي تعدادي از كارشناسان ، مشاوران ، وكلاي پايه يك دادگستري كرج حضور دارند كه راهنماي مراجعين محترم در زمينه هاي مختلف فوق الذكر هستند كه در برخي موارد با يك مشاوره حقوقي تخصصي گره از كار يك موكل باز خواهد شد و ديگر حتي نياز به امضاي وكالتنامه و قرارداد نيز نمي باشد. در خصوص كارهاي اداري كه در اين مراكز صورت مي گيرد بستگي به حد و حدود و ظرفيت آن مجموعه حقوقي بزرگ يا كوچك كار ها با توجه به نياز مشتريان انجام مي گيردموسسه حقوقي مهرآويديكي از موسسه هاي موفق در سطح استان البرز مي باشد كه بيشترين توان خود را بكار گرفته است تا بتواند خدمات قابل توجهي به مشتريان خود ارايه دهد

  خدمات ثبت شركت

  ثبت شركت با مسئوليت محدود : شركتي تجاري است حتي اگر موضوع فعاليت آن تجاري نباشد تعداد سهامداران حداقل دو نفر مي باشد

  ثبت شركت سهامي خاص : شركتي است تجاري حتي اگر موضوع فعاليت آن تجاري نباشد و از 3نفر سهامدار و 2 نفر بازرس اصلي و علي البدل تشكيل مي گردد

   ثبت شركت تضامني : شركتي است كه از حداقل 2 نفر سهامدار با عنوان تجاري حتي اگر فعاليت تجاري انجام ندهند تاسيس ميگردد.

  ثبت شركت نسبي : شركتي است تجاري كه بين دو يا چند نفر شريك تاسيس ميگردد . مسئوليت شركا به نسبت آورده نقدي آنها مي باشد.

  ثبت شركت تعاوني : شركتي است كه حداقل 51% از سرمايه آن توسط سهامداران تامين مي گردد.سازمانها ، ارگانهاي دولتي ، بانكها و... ميتوانند سرمايه شركتهاي تعاوني را تامين نمايند

  ثبت موسسه غيرتجاري : موسساتي مي باشند كه به منظور امور حقوقي ، خيريه ،علمي و ادبي و انجام فعاليتهاي غيرتجاري تاسيس مي گردد

  برند سازي


  در حيطه فروش، بازار سازي، بازاريابي، معاملات و تجارت شايد تاثير گذار ترين و مهم ترين كلمه يا عبارت واژه برند سازي است.

  جواز تاسيس
  جواز تاسيس گواهي مي باشد كه به دارنده ي آن اجازه مي دهد در يكي از شهرك هاي صنعتي در جواز تاسيس قيد گرديده و با امكاناتي كه پيش بيني شده مشغول به توليد كالاهايي باشد كه در آن گواهي ذكر شده

  مراحل ثبت شركت سهامي خاص

  - قبل از اقدام به شروع مراحل ثبت شركت سهامي خاص جمع آوري مدارك ذيل الزامي است
  - طبق ماده 3 لايحه اصلاحي قانون تجارت حداقل تعداد سهامداران در شركت سهامي خاص بايد سه نفر باشند
  - بر اساس ماده 5 لايحه اصلاحي قانون تجارت حداقل سرمايه اوليه نقدي در شركت هاي سهامي خاص يك ميليون ريال است
  - شركت سهامي خاص نياز به يك بازرس اصلي و يكي علي البدل دارد
  - وفق دستور ماده 101 ( ل.ا.ق.ت) هيات رئيسه متشكل از 1 رئيس و 2 ناظر و 1 منشي از بين سهامداران هستند
  - سمت بازرسين هر يكسال يكبار و سمت مديران شركت اعم از مديرعامل رئيس هيات مديره نايب رئيس و اعضاي دوسال يكبار تمديد يا تغيير مي كنند
  در موسسه ثبت شركت مهرآويدمراحل ثبت شركت سهامي خاص به صورت وي آي پي صورت مي گيرد تا سهامداران با كمترين دغدغه امور ثبتي خويش را دنبال نمايند

  هزينه ثبت شركت در كرج
  اكثريت قريب به اتفاق متقاضيان ثبت شركت به دنبال اين مسئله هستند كه هزينه ثبت شركت در كرج را به طور كلي و يكجا محاسبه نمايند. البته اين باور يك انتظار بعيد و دور از ذهن است كه هر شركتي كه ثبت مي گردد يك هزينه ثابت دارد و هيچ كدام از آنها از لحاظ هزينه اي با هم تفاوتي ندارند. بايد با اين قضيه كنار بيايم كه تفاوت در هزينه ها و قيمت ها تا حدودي منطقي ميباشد اما از يك حدي كه بگذرد بايد به ليست هزينهثبت شركت در كرجيا تهران آنها شك كرد. حال در اين مقاله برآن هستيم كه براي شما متقاضي گرامي شفاف سازي كنيم و در مراحلي كه كار حقوقي شما و اوراق شركتتان را مهيا ميسازيم كوچكترين اشتباهي رخ ندهد كه براي كارفرماي قرارداد كه كار را به كارگزاري همچون ما سپرده از كار ما و روند اجرايي ثبتي شركتش نا رضايتي داشته باشد. براي بررسي هاي بيشتر در خصوص اين مهم كه آيا بايستي هزينه زيادي براي ثبت شركت خرج كنيد؟ در پاسخ اين پرسش بايد اين مورد را به عرضتان برسانم كه خير. هزينه ثبت شركت با مسئوليت محدود و يا شركت سهامي خاص ، تعاوني موسسه غير تجاري موسسات سمن آموزشي فرهنگي و هنري تبليغاتي با هم فرق ميكنند و خيلي جزئيات دارد كه بايد بررسي گردد. بطور مثال مقدار موضوع فعاليت هزينه هاي ابطال تمبر تعيين نام شركت ها حق الوكاله وكيل حق الزحمه موسسه ثبت شركت پست مدارك و اوراق شركت و حوزه ثبتي آنها بستگي دارد. بطور مثال موسسه و تعاوني ها در زمان ثبت از پرداخت حق تعيين نام كه چهار هزار تومان ميباشد معاف هستند.

  مشاوره ثبت شركت در كرج
  براي انجام دادن كاري قبل از اينكه حتي فكري هم درباره اش بكنيد حداقل بايد با يك نفر كه در آن زمينه خبره است مشورت نماييد. بسته به نوع كاري كه قصد ورود به آن را داريد ميزان و مقدار مشاوره تفاوت دارد. هر امري در آغاز آن با مشكلات و پيچ و خم هايي همراه است كه امكان دارد كه يك كسب و كار نوپايي را تحت تاثير منفي خود قرار دهد. مشاورهثبت شركت در كرجيكي از خدمات نويني است كه در زمينه هاي حقوقي و ثبتي ميتواند شما را درباره كاري كه ميخواهيد شروع كنيد راهنمايي ميكند و سعي بيشتر موسسات و شركتهاي مشاور اين است كه به بازرگانان توليد كنندگان صنعتگران و افراد و اشخاصي كه در خدمت ملت و جامعه هستند را ياري دهد تا در عرصه فعاليت هاي اقتصادي كمترين اشتباه را انجام دهند و بتوانند مفيد واقع شوند تا در آينده حرفه اي و شغلي موفق باشند. البته اين صحبت ها و افكاري كه در ذهنتان هست را بايد پرورش دهيد و شايد يك فكر خام كه در ناخودآگاهتان رشد ميكند با مشورت با ديگران بهتر شود. در باره مشاوره ثبت شركت در كرج خيلي موثر است كه اين را بگوييم اگر با كسي فكرتان را در ميان بگذاريد احتمال دارد كه موفقيتي در پيش روي شما باشد

  09129401482--09129401481--02632553052
   ادامه مطلب
   نوشته شده در تاريخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
   نظرات (0)

   ثبت موسسه در كرج

   ثبت موسسه در كرج
   براي پيگيري روند ثبتي موسسات در كرج بايد ابتدا تفكيكي از انواع آنها داشته باشيد. موسسه غير انتفاعي كه در آن مجموعه افراد و موسسين به دنبال سود و انتفاع نيستند مثل موسسه هاي خيريه و در مقابل موسسه انتفاعي ميباشد كه براي جمع آوري و منافع افراد موسس به وجود مي آيد و در نهايت بيشترين نوع ثبت موسسه در كرج يا در تهران به اين نوع انجام ميگيرد. براي ثبت گونه اول معمولا مجوزهايي از مراجع ذيصلاح نظير فرمانداري ، استانداري و ... بايد دريافت نمايند تا بتوانند شروع به فعاليت نمايند
   مدارك لازم جهت پذيرش موسسات غير تجاري
   تهيه و تكميل دو نسخه تقاضانامه اساسنامه موسسات غيرتجاري، كپي شناسنامه و كارت ملي برابر اصل شده تمامي اعضا هيئت مديره و شركاي موجود در موسسه كه قابل تهيه از دفاتر اسناد رسمي هستند. كپي كارت ملي برابر اصل شده مدارك تحصيلي يا مجوزهاي مورد نياز كه براي ثبت موسسه در كرج لازم و ضروري ميباشد. دقت نماييد كه اوراق موسسه غير تجاري را از سامانه ثبت شركتهاقابل دريافت مي باشد كه متن صورتجلسه مجمع موسسين و آگهي ثبتي پس از طي مراحل كلي انجام خواهد گرفت

   ثبت سمن يا ثبت موسسه در كرج
   كلمه سمن عبارت خلاصه شده اي با عنوان سازمان مردم نهاد مي باشد كه در متون قديمي و در حال حاضر عامه مردم ان جي او خوانده ميشد و خيلي هم مورد توجه مجامع عمومي و بين المللي هستند چرا كه به وسيله اين انجمن ها يا سمن ها خيلي از مشكلات جامعه كه به دست دولت قابل حل نيست بر طرف ميگردد. براي اطلاعات بيشتر از انواع ثبتي موسسه ها مي توانيد با كارشناسان ثبت شركت مهرآويدارتباط داشته باشيد

   اداره ثبت شركتها

   قبل از اينكه بدانيم در اين مركز چه اموري پيگيري مي گردد بايد آنرا به خوبي بشناسيم تا در مواقعي ضروري ديگر به دنبال راهنما نباشيم و سريع به مقصود خويش برسيم. اداره ثبت شركتها يكي از زير شاخه هاي اصلي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه خود آن ارگان هم زيرمجموعه قوه قضاييه كه يكي از قواي اصلي جمهوري اسلامي هستند. در مجموع هر سندي قانوني ثبت شده در ايران در اين نهادها قابل يافتن است. نهادهاي فوق از وزارت خانه هاي كشور جداگانه عمل مي كنند ولي از لحاظ قانون كشوري تابع يك مقام واحد هستند

   وظيفه اداره ثبت شركتها
   در هر شهري تقريبا مركزي وجود دارد كه اين اتفاقات را به ثبت مي رساند به طور مثال ثبت شركت در كرجدر استان البرز و در شهر كرج صورت مي پذيرد ولي متولي ثبت برند در كرج نهادي ديگر بنام اداره مالكيت صنعتي كه ثبت علامت تجاري در كرجهم به عهده آنهاست. تغييرات شركت ها و موسسات نيز مي بايد در اداره ثبت شركتها انجام گيرد و همه مديران موسسات و شركت ها و تمامي كساني كه با مديريت آنها سر و كار دارند بايد اداره را بشناسند و از قوانين موجود تبعيت نمايند

   آدرس اداره ثبت شركتها
   همانطور كه در متون قبلي اشاره با توجه به بزرگي يا كوچكي يك منطقه ، شهر ، شهرستان يا استان مستقل يا وابسته بودن اداره ثبت شركت هاي آن مشخص مي گردد و ارتباط خاصي با ديگر متغير ها ندارد. براي دستيابي به آدرسهاي ادارات ثبتي به سايت آن مراجعه شود و يا با ثبت شركت مهرآويد كرج به صورت تماس تلفني يا اينترنتي و از طريق سايت با كارشناسان حقوقي و مشاوران ثبتي ارتباط بگيريد

   اداره ثبت شركتهاي كرج
   ، اداره ثبت شركت ها، ثبت شركت در كرج، ثبت برند در كرج، ثبت علامت تجاري در كرج،ثبت شركت مهرآويد

   موسسه حقوقي در كرج

   بيشتر افرادي كه به دلايل مختلف توانايي حضور در مكان ها ادارات محاكم و هر مكاني كه حضورشان لازم است را ندارند از يك وكيل كمك مي گيرند تا كارشان را به سرانجام برساند. موسسه حقوقي در كرج يكي از مجموعه هايي مي باشد كه با استفاده از آن مي تواند شخصي را به عنوان جايگزين خود به اماكن فوق بفرستيد. اولويت اول در موضوع فعاليت اينگونه است كه انجام كليه امور حقوقي از طريق وكلاي داراي پروانه معتبر مي باشد. فعاليت هاي يك موسسه حقوقي در كرج بطور مثال امور حقوقي و دعاوي شامل وكيل ملكي در كرج يا در امور ثبتي ثبت طرح صنعتي در كرجرا به عنوان فعاليت مجاز در موسسات حقوقي انجام مي گيرد. در هر مجموعه حقوقي تعدادي از كارشناسان ، مشاوران ، وكلاي پايه يك دادگستري حضور دارند كه راهنماي مراجعين محترم در زمينه هاي مختلف فوق الذكر هستند كه در برخي موارد با يك مشاوره حقوقي تخصصي گره از كار يك موكل باز خواهد شد و ديگر حتي نياز به امضاي وكالتنامه و قرارداد نيز نمي باشد. در خصوص كارهاي اداري كه در اين مراكز صورت مي گيرد بستگي به حد و حدود و ظرفيت آن مجموعه حقوقي بزرگ يا كوچك كار ها با توجه به نياز مشتريان انجام مي گيردموسسه حقوقي مهرآويد يكي از موسسه هاي موفق در سطح استان البرز مي باشد كه بيشترين توان خود را بكار گرفته است تا بتواند خدمات قابل توجهي به مشتريان خود ارايه دهد

   موسسه ثبت شركت:

   در روزگاري كه اشخاص هميشه و به صورت روتين كمبود وقت را احساس مي كنند و همواره به دنبال راهي براي جبران كسري آن هستند. امور اداري در ايران با كمي كندي مواجه است و خيلي اوقات براي كارهايي هرچند كوچك و پيش پا افتاده بايد زمان قابل توجهي را هدر داد. يكي از راه حل ها موسسه ثبت شركتها هستند كه خيلي از دغدغه هاي ادارات را از دوش موكلين گرامي بر ميدارد. بايد بدانيد كه چه خدماتي را از اين گونه موسسات حقوقي خواهان هستيد. خدماتي همچون ثبت شركت ، ثبت علامت تجاري، ثبت برندو ديگر خدماتهايي نظير اخذ كارت بازرگاني و امور دارايي و مالياتي را به نحوه احسن پيگيري مي نمايند تا رسيدن به نتيجه مطلوب برايتان در كنار شما هستند. موسسه ثبت شركت به چند گروه تقسيم مي گردند. يكي از آنها كلا موسسات غير مجازي هستند كه كار را به وكيل نمي سپارند و شما را با مشكلاتي در مسير مواجه مي كنند. بخش بيشتري از موسسات حقوقي هستند كه به صورت مجاز و قانوني فعاليت خود را انجام مي دهند كه موضوع فعاليت اكثر آنها انجام امور حقوقي و وكالت از طريق وكلاي داراي پروانه معتبر است كه مي توانند بيشتر فعاليتهاي مجاز مربوط به وكلا را براي شما عزيزان متقاضي فراهم آورند. كارشناسان و متخصصين همكار ما در موسسه حقوقي ثبت شركت مهرآويدشرايطي مناسب را فراهم نموده اند تا مديران شركتها و موسسات غير تجاري و ديگر فعالان كسب و كار با خيالي آسوده به ادامه را توسعه اقتصادي خويش برسند

   استخدام در موسسه ثبت شركت مهرآويد در كرج

   استخدام كارشناس حقوقي در موسسه مهرآويد

   استخدام كارشناس حقوق جهت امور مشاوره

   استخدام كارشناس حقوق جهت امور اجرايي

   استخدام كارشناس حقوق جهت امور ثبت شركتها

   استخدام منشي جهت پاسخگويي به تلفن

   استخدام راننده جهت سرويس كاركنان

   استخدام آبدارچي

   استخدام حسابدار

   لطفا رزومه كاري خود را از طريق تلگرام به شماره 09129401481 ارسال بفرماييد. توجه فقط به رزومه هاي ارسالي از  طريق تلگرام رسيدگي خواهد شد از مراجعه  حضوري و تماس با موسسه جدا خودداري فرماييد.
    ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۲۲ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (1)

    ثبت شركت در كرج

    يكي از پر طرفدار ترين عبارات در زمينه شروع به يك كسب و كار را مي توان همين عبارت ثبت شركت در كرج دانست. چرا كه اغلب افراد به دلايل مختلف توانايي استارت يك كار را به تنهايي ندارند و بايد توسط شخص يا اشخاص ديگر حمايت مادي و معنوي شوند و به صورت شراكتي آنرا انجام دهند. فكر اوليه اي كه به ذهن يك صاحب شغل يا كسب و كار مي افتد اين است كه با استفاده از موسسات حقوقي واقع در استان البرز يك ثبت شركت در كرج انجام دهند. بايد بتوانيد با شركاي مالي خود در شركت تازه تاسيس بتوانيد كنار بياييد و به توافق برسيد تا در امور اداره شركتتان موفق باشيد. البته اول گام در به رسميت بخشيدن شركتتان، ثبت شركت در كرج مي باشد كه با كمك مجموعه ثبت شركت مهرآويد اين امر خيلي ساده و بي دغدغه انجام مي گيرد. با استفاده ازسامانه ثبت شركتها و مشاوره هاي حضوري مجموعه حقوقي ما به آينده اي روشن بيانديشيد چونكه خدمات ما كاملا مشخص وشرايط ثبت شركت آسان براي شما متقاضيان ثبت شركت امكان پذير است. هرچند خدمات ما براي شما رايگان نيست اما زماني كه ثبت شركت در كرج انجام گيرد به اين صحبت من خواهيد رسيد كه شما فقط بهاي خدمات ما را پرداخته ايد. استفاده از مشاوره هاي پس از ثبت شركت از خدمات رايگان براي مشتريان خاص ما است. با ما تماس بگيريد:

    09129401483   -   02632553052  -  09196458640    ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۲۱ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (0)

    هزينه ثبت شركت در كرجبه دو بخش اصلي تقسيم مي گردد يكي تعرفه هاي ثبتي در اداره ثبت و ديگري مبالغي كه خارج از مركز بايد پرداخت گردد. اولي  تعرفه بابت ابطال تمبر سرمايه اوليه نقدي شركت يا موسسه است و پرداخت تعرفه حق الثبت تعيين نام. دومي تعرفه هزينه پست،  تعرفه حق الوكاله وكيل دادگستري حق الزحمه موسسات ثبت شركت ها و مشاوره و پاكت و تمبر مي باشد. البته اين موضوع در ذهن شما بايد مرور شود كه توانايي هر شخص حقيقي و حقوقي به ميزان درصد موفقيت آن در هر زمينه است. تعرفه ثبت شركت در كرج با شهر تهران و شهرستانهاي آن متفاوت است ولي مقداري از هزينه ها و پرداختي ها كاملا يكسان است. نوع شركت در هزينه ها متغيير مي باشد و به طور مثال  تعرفه ثبت شركت با مسئوليت محدود و سهامي خاص يا تعاوني و موسسه متمايز مي باشد و هر يك به نوبه خود داراي مزايا و معايبي هستند. به شما متقاضيان توصيه ميشود براي اطلاع از مشاوره هاي نا محدود در موسسه حقوقي ثبت شركت مهرآويدبا ما در ارتباط باشيد.

    شرايط ثبت شركت در كرج
    بيشتر مشاوران ، كارشناسان و كساني كه در زمينه ثبتي فعاليت هايي دارند به خوبي مي دانند كه در شهرستانها حتي شهرهاي اطراف تهران با بقيه جاها تفاوتهايي جزئي دارد. در هر صورت خيلي از آيتم هايي قابل استناد در شرايط ثبت شركت يا موسسه در همه جا يكسان و بدون تغييرات هستند براي مثال هيچكدام از اعضاي هيات مديره و بازرسين در هيچ شركتي اعم از با مسئوليت محدود يا سهامي خاص حق پذيرش سمت را ندارند و به صورت قطعي لازم الاجرا ميباشد.

    شرايط ثبت شركت
    براي آغاز هر امري فراهم نمودن مقدمات اوليه آن امر ضروري ميباشد. با توجه به پيشينه شغلي و حرفه اي كه داريد خواهيد توانست به موفقيت برسيد. شرايط و ضوابط امور مختلف را مي بايد از كاردانش بخواهيد. شرايط ثبت شركت در شهرهاي متفاوت يكسان نيست و گاهي با تغييراتي مواجه است. طبق قانون يك قاعده كلي درباره ثبت شركتها موجود است كه هرگاه شما بخواهيد شراكتي را انجام دهيد بايد با اهل فنش مشورت هاي كافي را داشته باشيد.

    چگونگي تاسيس شركت در كرج
    كسب و كار خود را از طريق ثبت شركت رسمي كنيد. اين نكته خيلي اهميت دارد كه با ثبت فعاليتهاي خود و نشان دادن اينكه قانونمند هستيد به مشتريان و مصرف كنندگان هرچه بيشتر نزديك مي شويد و اعتمادشان را خيلي سريع جلب مي كنيد. ثبت شركت در كرج در اداره ثبت شركتها تحت شرايطي خاص با تاييديه كارشناسان و رياست حوزه ثبتي به سرانجام ميرسد. دقت كنيد كنيد كه سرمايه اي اندك يا حتي متوسط ميتواند در بازار امروزي مورد تهاجم رقباي قويتر و بزرگتر قرار گيرد. در اين مبحث منظور تنها سرمايه هاي نقدي ملاك نيست بلكه بطور مثال منابع انساني كارآمد ، تخصص ، تفكر ، تجربه كاركنان همگي براي شما ارزشمند هستند. پس با يك تصيم گيري درست كه يكي از مصداق هاي آن ثبت شركت است، موفقيت را نصيب خود گردانيد.

    بيشتر افرادي كه به دلايل مختلف توانايي حضور در مكان ها ادارات محاكم و هر مكاني كه حضورشان لازم است را ندارند از يك وكيل كمك مي گيرند تا كارشان را به سرانجام برساند. موسسه حقوقي در كرج يكي از مجموعه هايي مي باشد كه با استفاده از آن مي تواند شخصي را به عنوان جايگزين خود به اماكن فوق بفرستيد. اولويت اول در موضوع فعاليت اينگونه است كه انجام كليه امور حقوقي از طريق وكلاي داراي پروانه معتبر مي باشد. فعاليت هاي يك موسسه حقوقي در كرج بطور مثال امور حقوقي و دعاوي شامل وكيل ملكي در كرج يا در امور ثبتي ثبت طرح صنعتي در كرجرا به عنوان فعاليت مجاز در موسسات حقوقي انجام مي گيرد. در هر مجموعه حقوقي تعدادي از كارشناسان ، مشاوران ، وكلاي پايه يك دادگستري حضور دارند كه راهنماي مراجعين محترم در زمينه هاي مختلف فوق الذكر هستند كه در برخي موارد با يك مشاوره حقوقي تخصصي گره از كار يك موكل باز خواهد شد و ديگر حتي نياز به امضاي وكالتنامه و قرارداد نيز نمي باشد. در خصوص كارهاي اداري كه در اين مراكز صورت مي گيرد بستگي به حد و حدود و ظرفيت آن مجموعه حقوقي بزرگ يا كوچك كار ها با توجه به نياز مشتريان انجام مي گيردموسسه حقوقي مهرآويديكي از موسسه هاي موفق در سطح استان البرز مي باشد كه بيشترين توان خود را بكار گرفته است تا بتواند خدمات قابل توجهي به مشتريان خود ارايه دهد.

    09129401481  --  09129401482  --  02632553052    ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (0)

    طريقه ثبت شركت در كرج
    با داشتن يك مشاوره عالي در زمينه ثبت شركت در كرج دانستني هاي خود را در اين باره بيشتر نماييد تا در آينده شغلي خود با مشكلي مواجه نشويد كه درگير مثال حاشيه اي شود تا باعث شود هزينه هاي زيادي را متحمل شود و ضرر و زيان هاي به وجود آمده را جبران كنيد . در هر صورت ثبت شركت نقطه شروع يك كسب و كار مي تواند باشد و شما را از اين شيوه كاري دور كند و به سبكي ديگر فعاليت هاي اقتصادي خود را انجام دهيد . بارها در مقالات اين سايت تكرار شده است كه مشورت و كمك خواستن از ديگران مهمترين مسئله در دراز مدت مي باشد و مي بايد آنرا در اهدافتان قرار دهيد .
    وكيل ثبت شركت در كرج
    بايد به اطلاع شما دوستان و متقاضيان ثبت شركت در كرج برسانم كه اگر با وجود دغدغه هاي موجود در زندگي اجتماعي ، شغلي و كاري توانايي پيگيري امور محوله فوق الذكر را نداريد مي توانيد از وكيل پايه يك دادگستري براي ادامه كار و تا رسيدن به نتيجه مطلوب استفاده نماييد . كارهايي كه خودتان نميتوانيد به دنبال آنها باشيد را به يك موسسه حقوقي ثبت شركت و برند در كرج بسپاريد تا در اسرع وقت و با بيشترين دقت و كمترين خطا انجام دهند . سعي كنيد در اين بين از افراد كارآزموده و متخصص بهره گيريد تا در موارد خاصي كه به ثبت شركت مي انجامد كمتر با مشكل يا مسئله اي مواجه شويد .
    ثبت شركت
    بر همگان اين اصل پوشيده نيست كه برا اشخاصي كه قصد شراكت را با ديگران دارند ثبت شركت يك رويداد كاملا متفاوت و خاص مي باشد كه براي طول عمر كاري شخصي جواب مي دهد . هر چند توانايي اداره كردن يك شركت سهامي خاص يا تعاوني ، موسسه غير تجاري ، سهامي عام و حتي با مسئوليت محدود را همه كسي ندارد اما براي تاسيس شركت در كرج بايد با نخبگان اين قضيه مشاوره و بحث و گفتگو هاي تقريبا طولاني داشت . پيش از اقدام براي ثبت شركت در كرج توصيه اكيد ميشود تا با كارشناسان مجموعه ثبتي مهرآويد در كرج تماس گرفته و البته از ملاقات حضوري هم بي بهره نمانيد كه در اين جلسات بيشترين سوالات پاسخ داده مي شود .
    مراحل ثبت شركت در كرج
    1- مشاوره حضوري با كارشناسان حقوقي در محل موسسه .
    2- تهيه پيش نويس از درخواست متقاضي ثبت شركت در كرج يا تهران .
    3- ثبت نام تخصصي و تنظيم اوراق شركت / موسسه در سامانه اداره ثبت شركتها .
    4- تعيين نام هاي پيشنهادي شركت يا موسسه بر اساس درخواست اوليه ثبت شده در سامانه .
    5- تاييد امضاي اوراق شركت / موسسه توسط سهامداران ، شركا و اعضاي هيات مديره و بازرسين در صورت وجود .
    6- امضا وكالتنامه وكيل پايه يك دادگستري جهت پيگيري در اداره ثبت شركت .
    7- ارسال مدارك اوليه به همراه اوراق شركت موسسه .
    8- تهيه پيش نويس آگهي تاسيس پس از تاييديه كارشناسان ثبت شركت در كرج .
    9- دريافت يك نسخه از اوراق بهمراه آگهي تاسيس شركتها توسط وكيل .
    10- تحويل مدارك به مشتري ثبت شركت و دريافت رسيد .
    11- اقدام براي پرداخت هزينه هاي روزنامه رسمي قوه قضاييه كشور .
    12- اقدام براي دفاتر پلمپ سال جاري يا حتي در مواردي سال بعد .

    09129401482--02632553052--09129401481    ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۱۵ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (0)

    چگونگي تاسيس شركت در كرج
    كسب و كار خود را از طريق ثبت شركت رسمي كنيد. اين نكته خيلي اهميت دارد كه با ثبت فعاليتهاي خود و نشان دادن اينكه قانونمند هستيد به مشتريان و مصرف كنندگان هرچه بيشتر نزديك مي شويد و اعتمادشان را خيلي سريع جلب مي كنيد. ثبت شركت در كرج در اداره ثبت شركتها تحت شرايطي خاص با تاييديه كارشناسان و رياست حوزه ثبتي به سرانجام ميرسد. دقت كنيد كنيد كه سرمايه اي اندك يا حتي متوسط ميتواند در بازار امروزي مورد تهاجم رقباي قويتر و بزرگتر قرار گيرد. در اين مبحث منظور تنها سرمايه هاي نقدي ملاك نيست بلكه بطور مثال منابع انساني كارآمد ، تخصص ، تفكر ، تجربه كاركنان همگي براي شما ارزشمند هستند. پس با يك تصيم گيري درست كه يكي از مصداق هاي آن ثبت شركت است، موفقيت را نصيب خود گردانيد.
    ثبت شركت
    براي همراهي شما گروهي را گرد هم آورده ايم تا بتوانيم خدماتي را بهتر و سريع تر به شما ارائه نماييم. موسسه حقوقي ثبت شركت مهرآويد در امور ذيل و مشاوره در خصوص شروع به كار و نحوه گام گذاردن به بازار همراهيتان ميكند. با توجه به درخواست هاي شما مشاورههاي ثبت شركت برايتان انجام مي گردد. حال اين سوال پيش خواهد آمد كه آيا تا بحال فكر كرده ايد كه مي خواهيد كسب و كار تان را رونق دهيد؟ اول مي بايد به سراغ اين فكر برويد كه ميخواهيد به تنهايي كار را استارت بزنيد يا شريك داريد؟ شراكت به خودي خود با اگر در زمينه شركتها باشد در اداره ثبت شركتها انجام گيرد و به اصطلاح ثبت شركت شود تا افرادي كه در يك زمينه شغلي قرار است با هم سهيم شوند بطور قانوني و بي دغدغه كارشان را آغاز نمايند.
    ثبت شركت در كرج
    مشورت ، تصميم و عمل اركان موفقيت هستند. شروعي براي شغل جديد در ابتداي امر شايد به سهولت صورت پذيرد ولي چنانچه به فكر توسعه آن و پيشرفت روز افزونش نباشيد ، رقبا به زودي با كپي برداري و تقليد از كالا يا خدمات ارائه شده، حذفتان ميكنند. براي موفق بودن لازم نيست خيلي فرق داشته باشيد فقط كافيست كمي متفاوت عمل كنيد. سعي نماييد تا جاييكه ميتوانيد بهتر پيش برويد بطور مثال اگر ثبت شركت در كرج انجام دهيد مي بايد با خيلي موارد آشنا شويد براي مثال جواز تاسيس صنايع براي ثبت شركت توليدي نياز است و جزء لاينفك يك مجموعه اي است كه توليد مونتاژ يا بسته بندي انجام ميدهد.
    حالا متقاضيان را با ثبت شركت مهرآويد و 12 مورد خدماتش آشنا ميكنيم. يكي از مواردي كه در پايين ملاحظه ميكنيد را يقينا لازم داريد:
    1-ثبت شركت
    2- اخذجواز تاسيس صنايع
    3-ثبت شركت در تهران
    4- ثبت شركت در كرج
    5- وكيل براي ثبت شركت
    6- اخذ كارت بازرگاني حقيقي و حقوقي
    7- خدمات حقوقي
    8- انجام كليه امور مالياتي (تشكيل پرونده مالياتي و كد اقتصادي)
    9- ثبت طرح صنعتي و ثبت اختراع
    10- تغييرات در شركت (تنظيم و ثبت صورتجلسات)
    11- ثبت سامانه اي شركت
    12- تنظيم قراردادهاي كاري و همكاري شركتها و موسسات غير تجاري

    09129401481  --  09129401482  --  02632553052    ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۹ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (0)

    مراحل ثبت برند در كرج
    فرآيند مراحل ثبت برند به چند مرحله تقسيم مي گردد. پس از تكميل مدارك ثبت برند بايستي ابتدا متقاضي با ثبت اظهارنامه خويش تقاضاي ثبت از اداره مالكيت صنعتي نمايد. پس از دريافت شماره اظهار نامه ثبت علامت تجاري در كرج كه با سال شروع ميگردد و منحصر به فرد و پرونده ميباشد روندش در اداره ثبت علائم تجاري شروع مي شود. پس از واريز هزينه از طريق درگاه اينترنتي رمز اظهار نامه از طريق سامانه پيامكي به شماره موبايل شما از طريق شماره 201212 ارسال ميشود.
    مراحل ثبت برند در ايران
    در صورت تاييد كارشناس، كارشناس مسئول و رئيس اداره ثبت برند آگهي نوبت اول مي شود و ميتوانيد آنرا در روزنامه رسمي قوه قضاييه درج نماييد. هزينه هاي پرداختي در اداره روزنامه به صورت برخط ميباشد و نيازي به فيش واريزي در بانكها نيست. به مدت زمان يكماه با توجه به چاپ در روزنامه رسمي به اشخاص ثالث كه در آن طبقه شغلي فعاليت مينمايند اجازه داده ميشود كه در صورت اعتراض آنرا به اداره مالكيت صنعتي و مراجع قضايي و دادگاهها اعلام نمايند
    نهايت مراحل ثبت برند تجاري در كرج
    پس از مدت فوق الذكر در صورت عدم اعتراض شخص يا اشخاص حقوقي، آگهي دوم رسمي مالكيت صادر مي شود و مالكيت ده ساله اعطا مي گردد. در طي اين روند هر اظهارنامه از فيلتر كارشناس، كارشناس مسئول و رئيس اداره مي گذرد و هرگونه مشابهت باعث عدم ثبت و در نهايت رد اظهارنامه مي گردد. براي جلوگيري از پيچيدگي و سردرگمي در مراحلثبت برندميتوانيد با موسسه ثبت شركت مهرآويددر كرج با توجه به گستردگي فعاليت در زمينه ثبت علامت تجاري در كرج فعاليت هاي مربوطه را با كمترين ايراد انجام مي دهد.
    ثبت برنددر كرج و برند سازي در كرج چه ارتباطي با هم دارند؟
    فرآيند برندسازي در ايجاد يك نام منحصر به فرد و تصوير براي يك محصول در ذهن مصرف كنندگان دخيل مي باشد و عمدتا از طريق كمپين هاي تبليغاتي به وجود مي آيد. برندسازي با هدف ايجاد حضور قابل توجه و متفاوت در بازار به وجود مي آيد و هدف ديگر آن جذب و حفظ مشتريان وفادار به محصول يا خدمات مي باشد كه خودش از ثبت برند شروع مي گردد.
    ثبت برند و تصوير ماندگار كالا
    تصور يك علامت يا نام تجاري در كرجدر ذهن مصرف كنندگان از كل شخصيت يك برند را تصوير نام تجاري مي نامند. اين تصوير مي تواند كيفيت واقعي و يا خيالي و البته كم و كاستي هاي آن علامت تجاري باشد. تصوير علائم تجاري در طول زمان از طريق روش هاي برندسازي توسعه يافته و از طريق تجربه مستقيم مصرف كننده گان اين موضوع تصديق مي شود. در مواردي همچون ثبت برند مواد غذايي اين مسئله بيشتر نمود پيدا مي كند.
    ثبت برند يا ثبت علامت تجاري در كرج
    هر طوري كه بخواهيم توضيح و تفسيري خاص از ثبت علامت تجاري ارائه دهيم باز هم مي بايد عين عبارت يا عبارتي شبيه به ثبت برند را عنوان نماييم تا مخاطب بداند و حس كند كه امر تخصصي مشاوري كه انتخاب نموده همين كار حاضر وي است. موسسه حقوقيثبت شركت مهرآويددر استان البرز، كرج، تهران و همچنين سراسر كشور اين خدمات ثبت برند را به صورت كاملا تخصصي ارائه خواهد داد.
    ثبت برند در كرج، برند سازي در كرج، نام تجاري در كرج، ثبت علامت تجاري در كرج، علائم تجاري در كرج، ثبت برند مواد غذايي در كرج، ثبت شركت مهرآويد در كرج

    09129401482  --  02632553052  --  09129401481     ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۷ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (0)

    هزينه ثبت شركت در كرج
    اكثريت قريب به اتفاق متقاضيان ثبت شركت به دنبال اين مسئله هستند كه هزينه ثبت شركت در كرج را به طور كلي و يكجا محاسبه نمايند. البته اين باور يك انتظار بعيد و دور از ذهن است كه هر شركتي كه ثبت مي گردد يك هزينه ثابت دارد و هيچ كدام از آنها از لحاظ هزينه اي با هم تفاوتي ندارند. بايد با اين قضيه كنار بيايم كه تفاوت در هزينه ها و قيمت ها تا حدودي منطقي ميباشد اما از يك حدي كه بگذرد بايد به ليست هزينه ثبت شركت در كرج يا تهران آنها شك كرد. حال در اين مقاله برآن هستيم كه براي شما متقاضي گرامي شفاف سازي كنيم و در مراحلي كه كار حقوقي شما و اوراق شركتتان را مهيا ميسازيم كوچكترين اشتباهي رخ ندهد كه براي كارفرماي قرارداد كه كار را به كارگزاري همچون ما سپرده از كار ما و روند اجرايي ثبتي شركتش نا رضايتي داشته باشد. براي بررسي هاي بيشتر در خصوص اين مهم كه آيا بايستي هزينه زيادي براي ثبت شركت خرج كنيد؟ در پاسخ اين پرسش بايد اين مورد را به عرضتان برسانم كه خير. هزينه ثبت شركت با مسئوليت محدود و يا شركت سهامي خاص ، تعاوني موسسه غير تجاري موسسات سمن آموزشي فرهنگي و هنري تبليغاتي با هم فرق ميكنند و خيلي جزئيات دارد كه بايد بررسي گردد. بطور مثال مقدار موضوع فعاليت هزينه هاي ابطال تمبر تعيين نام شركت ها حق الوكاله وكيل حق الزحمه موسسه ثبت شركت پست مدارك و اوراق شركت و حوزه ثبتي آنها بستگي دارد. بطور مثال موسسه و تعاوني ها در زمان ثبت از پرداخت حق تعيين نام كه چهار هزار تومان ميباشد معاف هستند.


    مشاوره ثبت شركت در كرج
    براي انجام دادن كاري قبل از اينكه حتي فكري هم درباره اش بكنيد حداقل بايد با يك نفر كه در آن زمينه خبره است مشورت نماييد. بسته به نوع كاري كه قصد ورود به آن را داريد ميزان و مقدار مشاوره تفاوت دارد. هر امري در آغاز آن با مشكلات و پيچ و خم هايي همراه است كه امكان دارد كه يك كسب و كار نوپايي را تحت تاثير منفي خود قرار دهد. مشاوره ثبت شركت در كرج يكي از خدمات نويني است كه در زمينه هاي حقوقي و ثبتي ميتواند شما را درباره كاري كه ميخواهيد شروع كنيد راهنمايي ميكند و سعي بيشتر موسسات و شركتهاي مشاور اين است كه به بازرگانان توليد كنندگان صنعتگران و افراد و اشخاصي كه در خدمت ملت و جامعه هستند را ياري دهد تا در عرصه فعاليت هاي اقتصادي كمترين اشتباه را انجام دهند و بتوانند مفيد واقع شوند تا در آينده حرفه اي و شغلي موفق باشند. البته اين صحبت ها و افكاري كه در ذهنتان هست را بايد پرورش دهيد و شايد يك فكر خام كه در ناخودآگاهتان رشد ميكند با مشورت با ديگران بهتر شود. در باره مشاوره ثبت شركت در كرج خيلي موثر است كه اين را بگوييم اگر با كسي فكرتان را در ميان بگذاريد احتمال دارد كه موفقيتي در پيش روي شما باشد.


    موسسه حقوقي در كرج
    خيلي از مشتريان به محض اينكه عبارت موسسه حقوقي در كرج به گوششان ميخورد، خيلي سريع فكر ميكنند كه فقط براي امور حقوقي كيفري خانواده ملكي بايد به وكيل مراجعه نمايند و كارهاي كوچكتر و محدود تر را خودشان انجام دهند. اما كاملا بر عكس بايستي حتي كوچكترين تصميم و اتفاق در زندگي را بايد با كسي درميان گذاشت. حال اگر آن شخص يك مشاور و كارشناس در موسسه حقوقي در كرج باشد خيلي بهتر از آنست كه پس از حدوث اختلاف به مشاور يا وكيل در كرج مراجعه نمود. بدون شك ثبت شركت مهرآويد يكي از بهترين هاي موسسه حقوقي در كرج ميباشد كه در زمينه حقوقي و ثبتي و علي الخصوص ثبت شركت در كرج ثبت برند ، ثبت علامت تجاري و ثبت شركتها فعاليت گسترده اي در سطح استان البرز به همشهريان ارائه ميدهد.

    تلفن هاي تماس با موسسه ثبت شركت مهرآويد                       09129401482  --  09129401481  --     ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۳ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (0)
    نوشته شده در تاريخ ۲ آذر ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (0)

    كد اقتصادي در كرج
    كد اقتصادي و پلمپ دفاتر
    قبل از توضيح درباره كد اقتصادي در شهر كرج بايد بدانيد دفاتر پلمپ، تجاري، مالياتي يا دفاتر قانوني امروزه خيلي محدود شده و تنها دفتر روزنامه و كل از آنها باقي مانده است. هردوي موارد فوق در زمان ارسال اظهارنامه سالانه مالياتي از طرف سر مميزي مورد درخواست مي باشد. مراحل تهيه آنها پيش از شروع سال مالي جديد مي باشد. فرقي بين اخذ كد اقتصادي در كرج يا تهران نيست و كلا دفاتر سال 96 را قبل از شروع آن بايستي تهيه نمود. براي شركت هاي تازه تاسيس شده از هر زمان كه ثبت شركت انجام شده به مدت 1 يك ماه تقويمي براي تهيه آنها فرصت دارند. مدارك براي تهيه دفاتر پلمپ يا كد اقتصادي در كرج شامل فرم هاي مربوطه و كپي شناسنامه و كارت ملي مديرعامل است.
    تشكيل پرونده مالياتي و دريافت كد اقتصادي در كرج
    تشكيل دادن پرونده مالياتي و دريافت كد اقتصادي از اجزاي لاينفك بنگاه هاي اقتصادي كوچك و بزرگ است. اين را بايد بدانيد كه صرف داشتن كد اقتصادي باعث نميشود كه مالياتي به شركت تعلق گيرد. ثابت شده است كه يك شركت يا موسسه اي كه امور مالي اش پاك و درست است هميشه قابل پيشرفت و ترقي است. كد اقتصادي در تهران كمي پيچيده تر است اما در هر دو شهر كدهاي تقريبا يكسان هستند و شامل 12 رقمي و 16 رقمي ميباشند. اين مبخث را نيز در نظر داشته بداشتن كد اقتصادي با شيد كه براي استفاده از تخفيفات امور مالياتي و عدم پيگيري در خصوص جريمه ضروري است.
    براي تشكيل پرونده مالياتي و گرفتن كد اقتصادي در كرج مدارك ذيل را تهيه كنيد:
    1-اصل و كپي اساسنامه، تقاضانامه و شركت نامه براي شركت با مسئوليت محدود ثبتي و اظهارنامه و اساسنامه براي سهامي خاص
    2- روزنامه تاسيس شركت
    3- آخرين تغييرات شركت
    4- آگهي تاسيس شركت
    5- اصل و كپي سند يا اجاره نامه شركت با كد رهگيري بنگاه
    6- مهر شركت
    7-يكي از قبض هاي قبض آب/ برق /تلفن/ گاز/
    8- مدارك شناسايي مديرعامل
    9-گواهي دفترخانه اي امضاء صاحب يا صاحبان حق امضا
    10-درخواست تشكيل پرونده مالياتي و اخذ كد اقتصادي
    جهت پيگيري روند مالياتي و مالي شركت به موسسه حقوقي ثبت شركت مهرآويد مراجعه نماييد كه ثبت شركت در كرج را از صفر تا صد انجام ميدهد بسپاريد.
    كد اقتصادي در كرج، دفاتر پلمپ ، اخذ كد اقتصادي ، گرفتن كد اقتصادي ، تشكيل پرونده مالياتي ، ثبت شركت مهرآويد، ثبت شركت در كرج    ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۲۶ آبان ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (0)

    ثبت شركت در كرج

    يكي از پر طرفدار ترين عبارات در زمينه شروع به يك كسب و كار را مي توان همين عبارت ثبت شركت در كرج دانست. چرا كه اغلب افراد به دلايل مختلف توانايي استارت يك كار را به تنهايي ندارند و بايد توسط شخص يا اشخاص ديگر حمايت مادي و معنوي شوند و به صورت شراكتي آنرا انجام دهند. فكر اوليه اي كه به ذهن يك صاحب شغل يا كسب و كار مي افتد اين است كه با استفاده از موسسات حقوقي واقع در استان البرز يك ثبت شركت در كرج انجام دهند. بايد بتوانيد با شركاي مالي خود در شركت تازه تاسيس بتوانيد كنار بياييد و به توافق برسيد تا در امور اداره شركتتان موفق باشيد. البته اول گام در به رسميت بخشيدن شركتتان، ثبت شركت در كرج مي باشد كه با كمك مجموعه ثبت شركت مهرآويد اين امر خيلي ساده و بي دغدغه انجام مي گيرد. با استفاده ازسامانه ثبت شركتها و مشاوره هاي حضوري مجموعه حقوقي ما به آينده اي روشن بيانديشيد چونكه خدمات ما كاملا مشخص وشرايط ثبت شركت آسان براي شما متقاضيان ثبت شركت امكان پذير است. هرچند خدمات ما براي شما رايگان نيست اما زماني كه ثبت شركت در كرج انجام گيرد به اين صحبت من خواهيد رسيد كه شما فقط بهاي خدمات ما را پرداخته ايد. استفاده از مشاوره هاي پس از ثبت شركت از خدمات رايگان براي مشتريان خاص ما است. با ما تماس بگيريد:

    09129401483   -   02632553052  -  09196458640    ادامه مطلب
    نوشته شده در تاريخ ۲۵ آبان ۱۳۹۵ توسط ثبت شركت مهرآويد
    نظرات (1)
    [ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]
    تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراح بیگ سایت